Δικαιολογητικά - Άδειες


Έκδοση αδείας άσκησης επαγγέλματος

Εκτύπωση PDF

Παρακάτω βλέπετε τι χρειάζεται για την έκδοση αδείας άσκησης επαγγέλματος.

Περισσότερα...

Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Εκτύπωση PDF
Η εγγραφή προαπαιτεί:

Α) την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που έχει δηλωθεί στην αίτηση, στην περιφέρεια της οποίας θα ασκηθεί το επάγγελμα.
Β) την αποστολή της άδειας στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Την ειδοποίηση εκ μέρους της Διεύθυνσης Υγείας για την παραλαβή της Άδειας (η παραλαβή της άδειας θα γίνεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο με ταυτόχρονη εγγραφή σε αυτόν και εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών το αργότεροαπό την έκδοσή της). Την υπογραφή της σχετικής απόδειξης παραλαβής.

Περισσότερα...

Έκδοση αδείας λειτουργίας οδοντιατρείου

Εκτύπωση PDF

Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, Ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας.

Δείτε την σχετική εγκυκλιο: εδώ

Βεβαιώσεις λειτουργίας φορέων Π.Φ.Υ. δεν  χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Δείτε το σχετικό άρθρο του ΔΥ κώδικα : εδώ

Περισσότερα...

Αδειοδότηση Οδοντιατρικών ακτινογραφικών συστημάτων

Εκτύπωση PDF

Οικονομικά στοιχεία

Η όλη διαδικασία τιμολογείται σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΕΑΕ. Οι σχετικές χρεώσεις είναι οι παρακάτω (πλέον ΦΠΑ):

 • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου Χ-Οδ: 150 €
 • Πλέον των τριών ελεγχθείσες οδοντιατρικές λυχνίες (ανά λυχνία): 80 €
 • Ανανέωση πιστοποιητικού Χ-Οδ: 50 ευρώ Ανανέωση πιστοποιητικού Χ-Οδ με ορθοπαντομογράφο: 150 €
 • Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου Χ-Οδ: 150 €
 • Για κάθε επιπλέον θάλαμο ορθοπαντομογράφου: 80 €

Η πληρωμή της οφειλής γίνεται είτε με την συνημμένη στο Τιμολόγιο ταχυπληρωμή που αποστέλλεται στο υπό αδειοδότηση εργαστήριο είτε με ταχυδρομική επιταγή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΕΑΕ είτε με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΑΕ.

 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 029/84016896 (ΙΒΑΝ: GR 0701 2002 9000 0000 0840 1689 6)
 • ΕΘΝΙΚΗ: 180/54401148 (IBAN: GR 8201 1018 0000 0018 0544 0114 8)
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 035/0300202861 (IBAN: GR 2604 3141 7000 0350 3002 0286 1)
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009052414721 (IBAN: GR 1001 7200 9000 5009 0524 1472 1)
 • EUROBANK: 045/200086729 (IBAN: GR 2602 6004 5000 0960 2000 8672 9)
 • ALPHA: 138/002001000030 (IBAN: GR 2301 4013 8013 8002 0010 0003 0)

προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Τα έγγραφα αποστέλλονται μόνο μετά την οικονομική τους τακτοποίηση.

Διαδικασία

Α. Πρώτη άδεια λειτουργίας

Η διαδικασία αδειοδότησης έχει ως εξής:

Απλό οπισθοφατνιακό ακτινογραφικό σύστημα

 1. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Νομαρχία η οποία θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:
  • Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο
  • Διάγραμμα κάτοψης 1/50 σε δυο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους,θεωρημένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α&Β του Π.Δ.84/01,επίσης να πιστοποεί ότι ο χώρος είναι νόμιμα υφιστάμενος σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα Οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του Οδοντιάτρου αντίστοιχα με το Οδοντιατρείο που χρησιμοποιεί.
  • Έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας από Ακτινοφυσικό Ιατρικής.
  • Βεβαίωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.
  • Πιστοποιητικό CE για το ακτινολογικό μηχάνημα.
  • Τηλέφωνο πληροφοριών:2351351304
 2. Άδεια Λειτουργίας. Έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τη Νομαρχία αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω.

Ορθοπαντομογράφος (Πανοραμικό)

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Ορθοπαντομογράφου απαιτείται:

 1. Έκδοση άδειας σκοπιμότητας. Χορηγείται από τη Νομαρχία με γνωμοδότηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής. Προϋποθέτει την Αδεια Σκοπιμότητας και για να εκδοθεί απαιτείται να αποσταλούν στην ΕΕΑΕ:
  • Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο
  • Μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων εκπονημένη από Ακτινοφυσικό Ιατρικής
  • Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 στα οποία πρέπει να φαίνονται σε κάτοψη οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, οι θέσεις των μηχανημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και θωρακίσεις.
  • Βεβαίωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.
  Η ΕΕΑΕ με βάση τη μελέτη συντάσσει Έκθεση με βάση την οποία η Νομαρχία εκδίδει την Προέγκριση Κατασκευής.
 3. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Για την έκδοση του πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Νομαρχία η οποία θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:
  • Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο
  • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας.
  • Έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, που περιλαμβάνει:
   • Περιγραφή του ακτινολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και των οργάνων ελέγχου του ακτινοφυσικού
   • Αναλυτικό έλεγχο του κάθε συστήματος, είτε οπισθοφατνιακού είτε πανοραμικού.
   • Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 όπου να σημειώνονται οι θέσεις των μηχανημάτων και τα σημεία μέτρησης ακτινοβολίας χώρου.
  Η ΕΕΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τον επιτόπου έλεγχο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας το οποίο αποστέλλεται στην ειδική Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που εγκρίνει την έκδοση άδειας και ενημερώνει τη Νομαρχία.
 4. Άδεια Λειτουργίας. Έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τη Νομαρχία αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω.

Β. Ανανέωση άδειας λειτουργίας

Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας απαιτείται νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. 

 • Αίτηση
 • Μελέτη ακτινοπροστασίας από ακτινοφυσικό εις διπλούν.
 • Βεβαίωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Γ. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας

Κάθε τροποποίηση των συνθηκών που αφορούν την ακτινοπροστασία (προσθήκη ή αλλαγή εξοπλισμού, αλλαγή χώρων) κατά τη διάρκεια της ισχύος της Άδειας Λειτουργίας απαιτεί συμπληρωματική αδειοδότηση με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές της πρώτης άδειας λειτουργίας. Η συμπληρωματική άδεια αναφέρει τις διαφοροποιήσεις και έχει ημερομηνία λήξης ίδια με την ισχύουσα.

ΑΚΤIΝΟΦΥΣΙΚΟΙ

 • Μαγγανάρης Νικόλαος 2310390165 6977709889 ,100 €
 • Φωτάκης Μιχαήλ 2396024092 6944764299 ,100 €
 • Τοπαλτζίκης Θεόφιλος 6973385117 ,100 €
 • Σερβιτζόγλου Ναυσικά 2351026243 & 6973304208, 100 €